Xin giấy phép khai thác khoáng sản

Trong các ngành 05 Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ liên quan. và các ngành mã 06, 07, 08 đều cần giấy phép khai thác khoáng sản. Nắm bắt được nhu cần đó Topiclaw xin giới thiệu dịch vụ xin giấy phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp.

Khai thác khoáng sản

Khai thác khoáng sản

Căn cứ pháp luật

Luật Khoáng sản (1996), ngày 20 tháng 3 năm 1996
Luật số.46/2005/QH11, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản (2005)
Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)
Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Hồ sơ xin phép

  1. Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 12 hoặc Mẫu số 12a), kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực khai thác khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000, hệ thống tọa độ vuông góc VN2000;
  2. Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
  3. Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;
  4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  5. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Trình tự thực hiện

  1. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (thời hạn trên không bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan), cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.
  2. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận.
  3. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lời bằng văn bản về lý do giấy phép không được cấp.

Thời hạn: Thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản được xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được thẩm định và chấp thuận theo quy định, nhưng không quá ba mươi năm.

Liên hệ ngay tới đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn cặn kẽ vấn đề này !