Tìm hiểu thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Việt Nam là quốc gia tham gia cả hai văn kiện gồm Thỏa ước và Nghị định thư Madrid do vậy theo quy định thì mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo cả hai văn kiện “ Thỏa ước” và “ Nghị định thư” Madrid.

đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế được ký tại Madrid năm 1891. Theo quy định của Thỏa nước này, công dân nước thành viên Thỏa ước có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào nhiều nước thành viên bằng cách nộp một đơn cho Văn phòng Quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới với điều kiện đã được cấp giấy đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại . Văn phòng quốc tế sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và chỉ rõ những nước thành viên mà chủ đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu (nước được chỉ định). Nước được chỉ định phải xét chấp nhận hay từ chối cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 1 năm. Nếu sau 1 năm nước được chỉ định không có ý kiến, thì nhãn hiệu được coi như được chấp nhận bảo hộ ở nước đó. Việt Nam tham gia Thỏa ước từ ngày 8/3/1949.

Nghị định thư Madrid là sự phát triển của hệ thống nộp đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid nhằm mục đích thu hút thêm thành viên. Nghị định thư Madrid không thay thế mà cùng tồn tại với Thỏa ước Madrid. Trước đây, người Việt nam không thể sử dụng hệ thống nộp đơn quốc tế này để bảo hộ nhãn hiệu của mình tại các nước chỉ tham gia Nghị định thư Madrid, mà không tham Thỏa ước Madrid (bao gồm một số cường quốc kinh tế như Mỹ, Anh, Cộng đồng châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…) Kể từ 11/07/2006 là ngày Việt Nam tham gia Nghị định thư, tổ chức cá nhân Việt nam có thể nộp đơn quốc tế theo Thỏa ước Madrid để yêu cầu bảo hộ tại các nước là thành viên của Thỏa ước, và có thể nộp đơn quốc tế theo Nghị định thư Madrid để yêu cầu bảo hộ tại các nước không phải là thành viên của Thỏa ước nhưng là thành viên của Nghị định thư.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo qui định của Thỏa ước Madrid

Để được đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid, nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi làm thủ tục đăng ký theo văn kiện Thỏa ước Madrid. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng tiếng Pháp và phải kèm theo mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.

Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thoả ước Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên. Thông thường, trong vòng 12 tháng (Theo Thỏa ước) kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han qui định trên).
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá theo qui định của Nghị định thư Madrid

Nghị định thư Madrid không thay thế Thoả ước Madrid mà cùng tồn tại song song với Thỏa ước Madrid. Trong đơn xin đăng ký bảo hộ theo văn kiện Nghị định thư cần chỉ rõ các nước thành viên Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ. Các thủ tục nộp đơn và quá trình xét nghiệm đơn theo Nghị định thư cũng tương tự như nộp đơn theo Thoả ước Madrid, nhưng đăng ký theo Nghị định thư có một số điều kiện thuận lợi hơn so với đăng ký theo văn kiện Thỏa ước, đó là:

1. Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam, mà không phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (Nộp đơn đăng ký theo Thỏa ước Madrid bắt buộc nhãn hiệu phải được cấp Văn bằng bảo hộ tại nước sở tại);

2. Người nộp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các nước được chỉ định để chuyển đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế theo Nghị định thư bị mất hiệu lực do đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng ở Việt Nam bị mất hiệu lực và trong trường hợp đó các đơn xin chuyển đổi đăng ký nhãn hiệu vào từng quốc gia được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký quốc tế;

3. Người nộp đơn có thể chọn sử dụng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong đơn đăng ký Quốc tế theo Nghị định thư.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn trong một đơn đăng ký Quốc tế có thể chỉ định (yêu cầu bảo hộ tại) các quốc gia là thành viên Thỏa ước và /hoặc Nghị định thư, miễn là đáp ứng các điều kiện tương ứng và đơn phải theo mẫu qui định.

 

Thông thường, trong vòng 18 tháng theo Nghị định thư kể từ khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được chấp nhận bảo hộ ở nước chỉ định trong đơn (nếu đơn không bị nước chỉ định từ chối bảo hộ trong thời han qui định trên).
Tài liệu cần nộp đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

1. Giấy uỷ quyền (theo mẫu), 01 bản;

2. Muời tám (18) mẫu nhãn hiệu, kích thước mẫu nhãn hiệu phải nằm trong khoảng 80x80mm:

3. Tên các nước chỉ định bảo hộ , 01 bản;

4. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (nếu đơn nộp theo Thỏa ước Madrid);

5. Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của cơ quan nhận đơn (nếu đơn nộp theo Nghị định thư Madrid); 01 bản;

6. Danh mục hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký, 01 bản.
Thông tin cần cung cấp đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của chủ đơn đăng ký;

Lưu ý là tên và địa chỉ của chủ đơn phải thống nhất trong tất cả các tài liệu đơn.

Nếu hàng hoá, dịch vụ yêu cầu bảo hộ tại các quốc gia chỉ định là khác nhau thì liệt kê danh mục riêng cho từng quốc gia tương ứng. Tuy nhiên, danh mục hàng hoá, dịch vụ nói trên không vượt quá phạm vi bảo hộ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đã được cấp tại Việt Nam (nếu đơn nộp theo Thỏa ước Madrid) hoặc không vượt quá danh mục hàng hoá đã kê khai trong đơn xin bảo hộ đã nộp tại Việt Nam (nếu đơn nộp theo Nghị định thư Madrid).