Tiêu chuẩn Iso 9001 là gì

Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO(International Organization for Standardization) về hệ thống quản lý chất lượng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành dựa trên tổng kết các kiến thức và kinh nghiệm quản lý chất lượng tiên tiến của thế giới.
Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001

– Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 sử dụng để chứng nhận cho các hệ thống quản lý chất lượng . Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là các tiêu chuẩn để hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, không dùng để chứng nhận.

– ISO 9001 không phải là tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp sản xuất cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác nhau đều có thể áp dụng ISO 9000 và đăng ký chứng nhận ISO 9001.

– Chứng chỉ ISO 9001 không chứng nhận cho chất lượng sản phẩm của một Doanh nghiệp mà chứng nhận rằng một Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đó đạt được mức chất lượng đã xác định và sự thoả mãn của khách hàng.

 

Doanh nghiệp phải làm gì khi áp dụng ISO 9001

Doanh nghiệp phải cải tiến cách quản lý hiện tại theo phương thức được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Các hoạt động tiêu chuẩn yêu cầu mà doanh nghiệp chưa có sẽ phải bổ sung.

– Không nhất thiết phải cải tiến nhà xưởng, thiết bị và sắp xếp lại tổ chức. Việc này tuỳ vào mức độ đáp ứng hiện tại của nhà xưởng, thiết bị, nhân lực của Doanh nghiệp đối với yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Khách hàng.

– Các hoạt động dưới đây là các hoạt động cốt lõi của Hệ thống quản lý chất lượng sẽ phải được tiến hành tại Doanh nghiệp:

 • Xác định nhu cầu và mong muốn của Khách hàng
 • Xác định ra những quá trình tạo giá trị cần thiết để cung cấp đầy đủ giá trị sản phẩm cho Khách hàng.
 • Đưa ra Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng để định hướng cho từng cá nhân trong Doanh nghiệp hướng tới thoả mãn Khách hàng.
 • Xác định các trách nhiệm quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong Doanh nghiệp liên quan đến thoả mãn Khách hàng.
 • Lập ra các quy trình làm việc để đảm bảo các quá trình tạo giá trị được thực hiện theo một phương pháp thống nhất trong Doanh nghiệp.
 • Đào tạo và hướng dẫn các quy trình làm việc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên
 • Thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra mức độ tuân thủ các quy trình làm việc
 • Thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa mỗi khi có sự không phù hợp được phát hiện.

 

Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001

– Xác định hệ thống quản lý chất lượng

 

 1. –          Mục tiêu chất lượng
 2. –          Xác định trách nhiệm quyền hạn
 3. –          Thông tin nội bộ
 4. –          Đào tạo
 5. –          Cung cấp cơ sở hạ tầng
 6. –          Môi trường làm việc
 7. –          Hoạch định tạo sản phẩm
 8. –          Xác định các yêu cầu của khách hàng
 9. –          Kiểm soát Thiết kế
 10. –          Kiểm soát Mua hàng
 11. –          Kiểm soát sản xuất/cung cấp dịch vụ
 12. –          Kiểm soát thiết bị đo lường
 13. –          Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
 14. –          Đánh giá nội bộ
 15. –          Đo lường sản phẩm
 16. –          Theo dõi các quá trình
 17. –          Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 18. –          Phân tích dữ liệu
 19. –          Hành động khắc phục
 20. –          Hành động phòng ngừa
 21. –          Xem xét của lãnh đạo