Thủ tục Nhập khẩu thuốc thú y thuỷ sản

Lĩnh vực thống kê:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận một cửa – Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Công văn trả lời hồ sơ không đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc; Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y thuỷ sản khi hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí Cấp phép nhập khẩu thuốc thú y, CPSH, VSV, hoá chất dùng trong thú y thuỷ sản 40.000đ/giấy phép Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC…
Kết quả của việc thực hiện TTHC:    Giấy phép
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
1. – Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Cục Thú y (Bộ phận một cửa) hoặc gửi qua đường bưu điện.
2. – Phòng chức năng thẩm định trình lãnh đạo Cục xét duyệt
3. – Tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu nộp lệ phí và nhận giấy phép tại Cục Thú y. Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện thì nộp lệ phí qua tài khoản của Cục Thú y, Bộ phận một cửa của Cục sẽ chuyển công văn đã giải quyết đến tổ chức, cá nhân qua đường bưu điện.
Tài khoản chuyển tiền: 920.01.022 (ghi rõ lệ phí đơn hàng xin nhập khẩu thuốc thuốc thú y thuỷ sản)- Kho bạc nhà nước Đống Đa, Hà Nội.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

 

1. Đơn xin nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm (theo biểu mẫu Phụ lục-06)
2. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp;
3. Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm của nhà sản xuất và của cơ quan thẩm quyền nước sản xuất hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập cấp
4. Giấy chứng nhận sản phẩm được phép sản xuất, lưu hành sử dụng cho nuôi trồng thuỷ sản do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất cấp
5. Bản tóm tắt đặc tính, hiệu lực, độ an toàn của sản phẩm (Phụ lục 10A )
6. Đề cương khảo nghiệm (Phụ lục 7B)
7. Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở thực hiện khảo nghiệm của cơ quan có thẩm quyền kết luận đạt yêu cầu theo qui định hiện hành
8. Đối với nhập khẩu để nghiên cứu ngoài các qui định tại điểm 1, 3 và 6 cần bổ sung thêm: Tóm tắt đề cương nghiên cứu (Phụ lục 8); bản sao hợp pháp quyết định thành lập cơ quan nghiên cứu hoặc văn bản đồng ý của Bộ trong trường hợp cơ sở nhập khẩu là doanh nghiệp