Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Topiclaw chuyên tư vấn thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu quý vị và các bạn đang vướng mắc các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty hãy liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với bạn thủ tục hồ sơ và quy trình thay đổi địa chỉ công ty giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thay đổi địa chỉ công ty, hy vọng được hợp tác với quý vị trong thời gian sớm nhất.

Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2005 về Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ sang quận, huyện khác thì trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Quy trình thay đổi địa chỉ công ty

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Đối với công ty tnhh 1 thành viên

 1. Quyết định thay đổi địa chỉ công ty
 2. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty
 3. Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)

Đối với công ty tnhh hai thành viên

 1. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty (Mẫu tham khảo);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Đối với công ty cổ phần

 1. Thông báo thay đổi thay đổi địa chỉ công ty (Mẫu tham khảo);
 2. Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ, trụ sở chính công ty

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày …. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………………………

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
– Ngành, nghề kinh doanh
– Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

 Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………

Email: ………………………………………………. Website: …………………………..

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

-…………………

-…………………

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Tư vấn thay đổi địa chỉ công ty

I. Hoàn thiện Hồ sơ thay đổi:

 1. Quyết định về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp
 2. Biên bản họp về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp
 3. Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
 4. Giấy ủy quyền
 5. Các giấy tờ khác có liên quan.

 

II. Đại diện thực hiện các thủ tục: 

v     Thay đổi địa chỉ cùng quận:

 1. Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
 3. Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 4. Nộp thông báo thay đổi tại cơ quan Thuế;

v    Thay đổi địa chỉ khác quận:

 1. Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
 3. Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 4. Nộp thông báo thay đổi tại địa chỉ cũ;
 5. Tiến hành hủy hóa đơn cho Doanh nghiệp;
 6. Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế;
 7. Tiến hành thủ tục đổi dấu tròn tại Công An;
 8. Nộp hồ sơ pháp lý tại quận mới;

Lưu ý

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp thì: trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo quy định tại Thông tư số: 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì: trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

Liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp về vấn đề này và hoàn toàn miễn phí !