Thành lập cơ sở, trung tâm dạy nghề

QUYẾT ĐỊNH Số: 71/2008/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề

Quyết định ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quyết định số 17/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề.

Thành lập cơ sở dạy nghề

Một cơ sở dạy nghề nấu ăn tư thục

Điều kiện cho phép thành lập cơ sở dạy nghề

 • Phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch chi tiết của bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với Trung tâm Dạy nghề tư thục.
 • Đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 158 Luật Dạy nghề, trong đó:
 • Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
 • Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.
 • Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn ViệtNamTCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết đinh số 21/2003/QĐ- BXD ngày 28/7/2003 của bộ trưởng bộ Xây dựng. Cụ thể:
 • Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
 • Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học tối thiểu là 1,3m2/01 học sinh quy đổi;
 • Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề sơ cấp.Diện tích phòng học thực hành tối thiểu 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi.
 • Thiết bị dạy và học nghề: Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.
 • Khả năng tài chính: Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề. Vốn pháp định thành lập Trung tâm Dạy nghề là 02(hai) tỷ đồng.
 • Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

 

Chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

 • Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
 • Giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

Tổ chức thực hiện

 • Trách nhiệm của Tổng cục Dạy nghề
 • Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Trách nhiệm của trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

 

Hồ sơ thành lập

 • Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục;
 • 07 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế – xã hội.
 • Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo;
 • Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm;
 •  Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc;
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.
 • Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng đất đai (tối thiểu là 5 năm).
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập.
 • Văn bản cam kết của giám đốc doanh nghiệp về việc đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của trung tâm dạy nghề có xác nhận của Hội đồng thẩm định  đối với các trung tâm dạy nghề trực thuộc các doanh nghiệp đang hoạt động cùng ngành nghề đăng ký đào tạo.

 

Topiclaw chuyên hỗ trợ thủ tục pháp lý cho các trung tâm dạy nghề trên cả nước, nếu bạn thắc mắc các hồ sơ thủ tục hãy liên hệ ngay với Topiclaw để được tư vấn thêm !