Tài liệu nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                      Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 200

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (phi mậu dịch)

 

Kính gửi: Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

1. Tên cơ quan tổ chức, cá nhân (xin cấp phép):…………………………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………….

Xin phép nhập khẩu văn hoá phẩm d­ưới  đây:

Số l­ượng văn hoá phẩm:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung văn hoá phẩm:………………………………………………………………………………………………

– Gửi từ:……………………………………………………………………………………………………………………..

-Đến:………………………………………………………………………………………………………………………….

– Mục đích sử dụng:…………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thực hiện đứng nội dung giấy phép nhập khẩu và quản lý, sử dụng văn hoá phẩm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                        Tên tổ chức, cá nhân xin phép

                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Xem thêm trên topiclaw.com