Quyết toán thuế và thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Quyết toán thuếthanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc trước khi doanh nghiệp tiến hành xóa tên tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ được chia tài sản thanh lý khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế, công nợ với người lao động và các tổ chức cá nhân khác.

1. Thủ tục quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

a. Trước khi hoàn thành việc quyết toán thuế, Doanh nghiệp giải thể phải gửi công văn yêu cầu Cục Hải quan nơi công ty đóng trụ sở (xác nhận việc không còn nợ thuế xuất nhập khẩu) đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

b. Doanh nghiệp giải thể gửi văn bản tới cơ quan thuế đề nghị kiểm tra quyết toán thuế công ty tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

c. Doanh nghiệp giải thể phải thực hiện quyết toán các khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động.

d. Thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế do chấm dứt hoạt động.

2. Thủ tục Thanh lý tài sản và thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp

a. Thanh lý tài sản: Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty cổ phần giải thể, Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản Công ty TNHH giải thể, Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp tư nhân giải thể, Chủ sở hữu Công ty TNHH trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản Công ty TNHH một thành viên giải thể trừ trường hợp [[điều lệ công ty]] quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

b. Thánh toán nợ: Các khoản nợ của công ty cổ phần giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về cổ đông Công ty cổ phần/ thành viên công ty TNHH/ Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên/ Chủ doanh nghiệp tư nhân….

Trường hợp bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ giải thể có thể liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !