Qui định về nhãn phụ cho hàng hóa nhập khẩu

Các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước qui định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

  • QUYẾT ÐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 178/1999/QÐ-TTG, NGÀY 30/8/1999 Ban hành Quy chế Ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu.
  • Thông tư Số: 34/1999/TT-BTM , ngày 15/12/1999 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QÐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • QUYẾT ÐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 95/2000/QÐ-TTg, ngày 15 tháng 8 năm 2000 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QÐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.
  • CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 28/2000/CT-TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2000 Về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QÐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.
  • THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI Số: 04/2001/TT – BTM, ngày 22 tháng 02 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28/2000/CT – TTg ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QÐ – TTg ngày 30/8/1999.
  • Nghị định 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại: trong đó, điều 17 qui định các hành vi vi phạm qui định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* Như vậy:

– Theo khoản 1 điều 3 Quyết định 178 thì: Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in chìm, in nổi trực tiếp hoặc được dán, đính, cài, chắc chắn trên hàng hóa hoặc bao bì để thể hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về hàng hóa đó.

– Theo khoản 2 điều 3 Quyết định 178 thì: Bao bì thương phẩm là bao bì gắn trực tiếp vào hàng hóa và được bán cùng với hàng hóa cho người tiêu dùng, gồm bao bì chứa đựng, bao bì ngoài.

– Theo khoản 3 điều 5 Quyết định 178 thì: thương nhân nhập khẩu hàng hóa phải làm nhãn phụ ghi những thông tin thuộc nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt Nam đính kèm theo nhãn nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài của hàng hóa đó trước khi đưa ra bán hoặc lưu thông ở thị trường.