Những loại thuế phải nộp khi đăng ký kinh doanh

Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh

Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp nhưng nói chung khi một doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh và được cấp phép, cấp mã số thuế thì doanh nghiệp đó thường phải nộp những loại thuế theo quy định sau:
1. Thuế môn bài: mỗi năm nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tuỳ thuộc vào thời điểm thành lập, nếu thành lập sau thời điểm 30/06 chỉ phải nộp 1/2 mức thuế theo biểu thuế.
2. Thuế giá trị gia tăng: Kê khai báo cáo và nộp thuế giá trị gia tăng trước ngày 20 của tháng tiếp theo.
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai và nộp theo từng quý, cuối năm nộp quyết toán thuế TNDN năm.
4. Thuế thu nhập cá nhân: Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

5. Thuế xuất nhập khẩu: Nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.
6. Thuế sử dụng đất: Nếu doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất.