Mẫu thủ tục mở chi nhánh công ty

Nhiều bạn đọc viết Email về Topiclaw có hỏi xin mẫu mở chi nhánh công ty ! sau đây chúng tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn đọc bản mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty áp dụng cho công ty cổ phần và Tnhh

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

—–

Số: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

 

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh………………………………………..

 

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………

Do: ………………………………. Cấp ngày: ………./……../………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………

Điện thoại: ……………………. Fax: ……….. …………………

Email: ………………………… Website:……………..

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………….…………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ………………………………………Nam/Nữ………..………

Sinh ngày: ……./……./………..Dân tộc: ………….Quốc tịch:…….. ……

Chứng minh nhân dân số:………………………..……

Ngày cấp: …../……/……. Cơ quan cấp: ………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………….. ………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………… ……

Ngày cấp: …../……/……. Cơ quan cấp: ………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………….

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) …………………………

Địa chỉ chi nhánh: …………..

Điện thoại: ………………… Fax: ……………………….

Email: ……………….. Website: ……………………..

2. Ngành, nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
     
     

 

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ………….. ………Nam/Nữ

Sinh ngày: ……./……./………Dân tộc: …………..Quốc tịch:……………….

Chứng minh nhân dân số:………………………

Ngày cấp: …../……/……. Cơ quan cấp: …………………..……..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………

Ngày cấp: …../……/……. Cơ quan cấp: ……………..……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………….

Chỗ ở hiện tại: …………….

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

 

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

– Không vi phạm Điều 8 Luật Giao thông đường bộ về sử dụng lòng, lề đường; có nơi để xe đúng quy định cho khách hàng tại địa chỉ: …

 

 

Kèm theo thông báo:

– …………….

– …………….

– …………….

……, ngày ……. tháng …….. năm…….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)