Mẫu thông báo giải thể công ty

CÔNG TY …….

——

Số:       /TB- ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——

 

…………, ngày …… tháng……..năm…….

 

THÔNG BÁO GIẢI THỂ

Kính gửi:     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ …………………….

1. Tên doanh nghiệp: ……………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….
Trụ sở Công ty:………………………….
Vốn điều lệ: …………………………..
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật
…………………………………….
Giới tính: ………………..               Sinh ngày:……………………..
Dân tộc: …………………..             Quốc tịch: ……………………..
CMND số: ………………. Do Công an ……………….. cấp ngày ………………
Nơi đăng ký HKTT: ………………………………….
Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

3. Tổ thanh lý tài sản công ty:

  • Ông …………. – Tổ trưởng

  • ……………. Tổ viên

  • ……………. Tổ viên

 

Thông báo giải thể Công ty như sau:

1. Giải thể Công ty …………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….

Trụ sở Công ty:………………………….

 

2. Lý do giải thể:

…………………………………………………..

 

3. Đăng báo:

Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo ………………. trên 3 kỳ liên tiếp vào ngày ………………..

 

4. Thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác:

  • …………………………………….

 

5. Thực hiện các nghĩa vụ thuế:

Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, được Cục thuế …………………… đã đóng mã số thuế Công ty ngày ……./……./………..

 

6. Đối với người lao động:

………………………………………………

Công ty cam kết:

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các tranh chấp về hợp đồng, về các khoản nợ và các tranh chấp phát sinh khác;

  • Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
– …………………….

TM CÔNG TY ……………

     ……………………………………..

Xem file Word : Mẫu giải thể công ty