Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường

Toiclaw là một trong những công ty luật uy tín trong việc cung cấp cho khách hàng các giấy phép , nếu bạn đang có những vướng mắc thủ tục hành chính về Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi.

Trình tự thực hiện

  • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
  • Nhận kết quả tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

Hồ sơ

01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008; 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 26 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa cứng của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm;  01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án; trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm; Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường;  Giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

Giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường

Giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 25); Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 24); Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 26); Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 27); Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 28); Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 29); Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Phụ lục 30).

 

Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005
  • Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường ; Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ môi trường
  • Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.