Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Topiclaw là một trong những công ty đi đầu trong vấn đề xin các giấy phép và đặc biệt là giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, liên hệ ngay tới đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn miễn phí.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc truy cập vào website của Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu và được hướng dẫn làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào giờ hành chính.

+ Công chức nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trường hợp phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn và trả lại hồ sơ (chỉ 01 lần duy nhất) cho tổ chức xin cấp phép qua bộ phận một cửa.

+ Trường hợp phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ đủ điều kiện thì thẩm định theo quy định.

Bước 4Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo 1 (một) bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Bước 5: Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện và gửi giấy phép cho tổ chức được cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức lý do không cấp giấy phép đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường

CÁCH THỰC HIỆN

 Nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

HỒ SƠ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu (Mẫu số 1);

+ Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước; Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Giấy phép đầu tư đối với tổ chức đầu tư nước ngoài; Bản công chứng Hợp đồng đo đạc và bản đồ đối với tổ chức nước ngoài;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng lao động của người phụ trách kỹ thuật chính và của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ; bản khai quá trình công tác theo mẫu (mẫu số 8), quyết định bổ nhiệm, giấy chứng nhận sức khoẻ của người phụ trách kỹ thuật chính;

+ Giấy tờ pháp lý chứng nhận về sở hữu thiết bị công nghệ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản gốc hoặc phô tô công chứng hoặc photo kèm theo bản gốc để đối chiếu).

 

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

– Yêu cầu hoặc điều kiện:

+ Đối với tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

a- Có quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

b- Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép;

c- Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khỏe và không được đồng thời phụ trách của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

d- Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

+ Đối với tổ chức đầu tư nước ngoài cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ điều kiện quy định tại điểm b, c, d trên.

+ Đối với tổ chức nước ngoài (không là tổ chức đầu tư nước ngoài ) được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có đủ các điều kiện tại điểm b, c, d như trên.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

+ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

+ Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

MẪU ĐƠN, TỜ KHAI

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu – mẫu số 1 (Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010);

+ Bản khai quá trình công tác – mẫu số 8 (Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010).

Download bản mẫu !