Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Topiclaw chuyên xin và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, sau đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn hồ sơ xin gia hạn, nếu quý bạn và các vị vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ ngay tới Topiclaw để được trợ giúp !

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 8.

2. Bản sao hợp đồng lao động.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

4. Bản sao hợp đồng học nghề hoặc chương trình, kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam đã thực hiện.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT: Một trong các văn bản sau:

1. Giấy phép lao động đã gia hạn.

2. Văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về việc gia hạn giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.

THỜI ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Ít nhất 10 ngày nhưng không được quá 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức hợp đồng kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng,bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 8.

2. Bản sao hợp đồng ký kết giữa phía Việt Nam và phía nước ngoài.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu số 8.

2. Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Căn cứ pháp luật

– Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung.

Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH  ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ và Nghị Định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam .

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày ký).