Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trong đó, có sửa đổi bổ sung điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ và điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục.

Thành lập trường mầm non tư thục

Thành lập trường mầm non tư thục

Theo dự thảo này, nhà trường, nhà trẻ được thành lập khi có đủ các điều kiện:

Có đề án thành lập trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phư¬ơng và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đề án thành lập trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục khi có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; địa điểm xây dựng trường, nhà trẻ đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động; có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ GD&ĐT; có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy; có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Trong thời hạn 02 năm, nếu không đủ điều kiện thì quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập bị thu hồi.

Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập nhà trường, nhà trẻ; thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; sát nhập, chia tách; đình chỉ; giải thể hoạt động giáo dục cũng được sửa đổi, theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập, tư thục. Trưởng phòng GD&ĐT cấp huyện cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ thì có thẩm quyền thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; quyết định sát nhập, chia tách; giải thể nhà trường, nhà trẻ. Người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục thì có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được bổ sung thêm việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hàng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

Ngoài ra, dự thảo còn sửa đổi bổ sung những nội dung liên quan đến biển tên nhà trường, nhà trẻ; hồ sơ và thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ; sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể nhà trường, nhà trẻ; điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Liên hệ ngay Topiclaw để được tư vấn thành lập trường mầm non tư thục !