Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

Năm 2012

Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT, ngày 22/06/2012 Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư số 03/2012/TT-BNNPTNT, ngày 16/01/2012 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Năm 2011

Thông tư số 77/2011/TT-BNNPTNT, ngày 03/11/2011 Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư số 32/2011/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư số 31/2011/ TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

 

Năm 2010

Thông tư 69/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư 28/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2010.

Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Thông tư 19/2010/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

 

Năm 2009

Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản.

Thông tư  29/2009/TT-BNN Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN, ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Thông tư 19/2009/TT-BNN về việcBan hành danh mục  vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất  dùng trong thú y được phép lưu hành  tại Việt Nam.

Danh mục thuốc sản xuất trong nước

Thông tư 18/2009/TT-BNN về việc Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu  hành tại Việt Nam.

Danh mục thuốc sản xuất trong nước

Danh mục thuốc nhập khẩu

Thông tư 15/2009/TT-BNN ban hành thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

 

Năm 2008

Ngày 5/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-BNN về Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/3/2008 (các số từ 181 đến 196), có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thuốc thú y tại Việt Nam năm 2007.

Danh mục thuốc thú y sản xuất trong nước được phép lưu hành

Danh mục, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu vào Việt nam 

Danh mục thuốc thú y hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt nam

Danh mục văcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được lưu hành tại ViệtNam

Ngày 05-3-2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục văcxin,. chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoa schất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam

Danh mục văcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép sản xuất

Danh mục văcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép đóng gói lại

Danh mục văcxin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y dùng trong thú y nhập khẩu

Bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam quyết định số 06/2008/QĐ-BNN.

Danh mục bổ sung thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Danh mục sửa đổi tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, công dụng, thành phần trong Danh mục thuốc thú y thủy sản, Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

 

Năm 2007

Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.

 

Năm 2006

Quyết đinh số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/2/2006 về việc Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Thông tư số 778/TY-QLT ngày 5/12/2003 về việc Hướng dẫn Đăng ký để được phép lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam