Danh mục ngành nghề có quy định mức vốn pháp định

a. Kinh doanh chứng khoán:

  • Môi giới chứng khoán: 3 tỷ đồng;
  • Tự doanh chứng khoán: 12 tỷ đồng;
  • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: 3 tỷ đồng;
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 22 tỷ đồng;
  • Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán: 3 tỷ đồng;

b. Tổ chức tín dụng:

Ngân hàng thương mại cổ phần: 70 tỷ đồng

(Vốn pháp định của kinh doanh chứng khoán và tổ chức tín dụng phải được xác nhận bởi cơ quan có thẩm  quyền hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ đăng ký kinh doanh).

c. Kinh doanh lữ hành:

  • Kinh doanh lữ hành nội địa: 50 triệu đồng;
  • Kinh doanh lữ hành quốc tế: 250 triệu đồng;

(Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành).

d. Kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm:

(Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại ngân hàng để nộp vào hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội).