Danh mục hàng hóa phải công bố sản phẩm hợp quy theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Danh mục gồm các thiết bị đầu cuối, thiết bị vô tuyến điện và 17 sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.
Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh mục gồm các thiết bị đầu cuối, thiết bị vô tuyến điện và 17 sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Đây được coi như sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mạch tích hợp điện tử được công bố sản phẩm hợp quy tại Topiclaw

Cá nhân, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục nói trên phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2014. Thông tư này thay cho Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; thông tư số 31/2011/TT-BTTTT 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.