Cấp lại Giấy phép đầu tư

Thủ tục cấp lại Giấy phép đầu tư được thực hiện trong các trường hợp bị mất, bị cháy …. Trước khi thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư…
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện trong trường hợp bị mất, bị cháy … Trước khi lập hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục thông báo về việc mất giấy chứng nhận đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày bị mất.
1. Trình tự thực hiện xin cấp lại Giấy phép đầu tư
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý Khu kinh tế.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho Chủ đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Thẩm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp phép thì ra quyết định cấp phép (hoặc trình cơ quan nào cấp phép nếu không phải thẩm quyền). trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết, nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh.
Bước 4: Trả kết quả tại Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế.
Cơ quan thực hiện: Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế
2. Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp lại Giấy phép đầu tư
– Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
– Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: Không.