Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

 

Hôm nay, ngày………tháng …..năm …., hồi …. tại trụ sở …….  Chúng tôi gồm:

 

Họ và Tên: Lê Văn A

Ngày… tháng … năm sinh

Hộ khẩu thường trú:

Chổ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết: …….

 

Họ và Tên: Hoàng Văn B

Ngày… tháng … năm sinh

Hộ khẩu thường trú:

Chổ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết: …….

 

Họ và Tên: Lê Văn C

Ngày… tháng … năm sinh

Hộ khẩu thường trú:

Chổ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết: …….

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Ngày… tháng … năm sinh

Hộ khẩu thường trú:

Chổ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết: …….

 

Là các cổ đông CÔNG TY ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………..Z

1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ

4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ

 

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1.      Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

2.      Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.

3.      Ông Lê Văn C góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ

4.      Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ

 

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn A

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Hoàng Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông Lê Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

 

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………..

 

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Hoàng Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Hoàng Văn B  là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

LÊ VĂN A HOÀNG VĂN B
LÊ VĂN C NGUYỄN THỊ D

Download bản mẫu dưới dạng DOC