Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Bậc  thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài phải nộp(đồng)/năm

Bậc 1

Trên 10

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 đến 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

Đối với chi nhánh,địa điểm kinh doanh…nộp thuế môn bài 1 năm là 1.000.000 đồng.

Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh, nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ nộp số thuế môn bài bằng 1/2 só với biểu trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu trên.

Các thông tin khác
  1. Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh
  2. Thuế khoán là gì ?
  3. Luật quản lý thuế
  4. Thủ tục thuế sau khi thành lập công ty
  5. Tính thuế chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần
  6. Trị giá tính thuế xuất nhập khẩu
  7. Những loại thuế phải nộp khi đăng ký kinh doanh
  8. Dịch vụ lập báo cáo tài chính