Mẫu thông báo giải thể công ty

CÔNG TY …….

——

Số:       /TB- ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——

 

…………, ngày …… tháng……..năm…….

 

THÔNG BÁO GIẢI THỂ

Kính gửi:     PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ …………………….

1. Tên doanh nghiệp: ……………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….
Trụ sở Công ty:………………………….
Vốn điều lệ: …………………………..
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật
…………………………………….
Giới tính: ………………..               Sinh ngày:……………………..
Dân tộc: …………………..             Quốc tịch: ……………………..
CMND số: ………………. Do Công an ……………….. cấp ngày ………………
Nơi đăng ký HKTT: ………………………………….
Chỗ ở hiện tại: …………………………………..

3. Tổ thanh lý tài sản công ty:

 • Ông …………. – Tổ trưởng

 • ……………. Tổ viên

 • ……………. Tổ viên

 

Thông báo giải thể Công ty như sau:

1. Giải thể Công ty …………………….
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………….

Trụ sở Công ty:………………………….

 

2. Lý do giải thể:

…………………………………………………..

 

3. Đăng báo:

Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp trên báo ………………. trên 3 kỳ liên tiếp vào ngày ………………..

 

4. Thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác:

 • …………………………………….

 

5. Thực hiện các nghĩa vụ thuế:

Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, được Cục thuế …………………… đã đóng mã số thuế Công ty ngày ……./……./………..

 

6. Đối với người lao động:

………………………………………………

Công ty cam kết:

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các tranh chấp về hợp đồng, về các khoản nợ và các tranh chấp phát sinh khác;

 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
– …………………….

TM CÔNG TY ……………

     ……………………………………..

Xem file Word : Mẫu giải thể công ty

Các thông tin khác
 1. Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 2. Giải thể công ty hợp danh
 3. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp – giải thể công ty nhanh nhất
 4. Giải thể hộ kinh doanh cá thể
 5. Giải thể chi nhánh công ty
 6. Thủ tục khóa mã số thuế
 7. Giải thể công ty TNHH
 8. Tư vấn sát nhập doanh nghiệp