Download mẫu giấy ủy quyền

Topiclaw sau đây xin chia sẻ với các bạn các loại mẫu ủy quyền phổ biến trong các hoạt động thương mại và hành chính. Hy vọng chúng có ích cho các bạn tham khảo !

 

Mẫu 04

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày….. tháng….. năm 200…..

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………………………….huyện………………. tỉnh (thành phố) ………………….……..

 

Tên tôi là:……………………..………….………… Năm sinh:………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

Là………………………….. của Ông (Bà) ……………………………………..

thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với đối tượng là …………………………………………………………………….…..

Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh (thành phố) ……………………………………………………..

Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.

 

 

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
Người ủy quyền(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Download mẫu 04.

 

Mẫu 01:

—————————————————————————————————————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, người ký tên dưới đây: ………………………………………….. Chức Vụ: ………………………………………………….

 

Đại diện Pháp luật cho: ………………………………………………………………………………………………………………..

 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tại đây uỷ quyền cho .…………………………………………………………………… có địa chỉ tại …………………………..

 

được thay mặt tôi tiến hành …………………………………………………………………… theo đúng quy định  pháp luật hiện hành.

 

Vì vậy, Ông ……………………………………………………………………được phép thay mặt tôi ký tên vào các giấy tờ, tài liệu, và thực hiện tất cả công việc liên quan đến …………………………………………………………………………….

 

Làm tại: Hà Nội

Ngày ___ tháng ___ năm 20___

Người ký

NGUYỄN VĂN/THỊ A

 

 

=============================================>

Mẫu 02/CQSH

 

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

 

– Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

 

…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có:

 

I/ Bên ủy quyền:

Địa Chỉ:

Số CMND/Giấy ĐKKD: Nơi cấp :  Ngày cấp :

Quốc tịch:

II/ Bên được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp

Điện thoại: Fax:

Quốc tịch:

III/ Nội dung ủy quyền:

 

IV. Cam kết:

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

 

Bên ủy quyền(Chữ ký, họ tên, con dấu) Bên được ủy quyền(Chữ ký, họ tên, con dấu)

 

 

 

Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

Download bản mẫu 02.

Các thông tin khác
  1. Quyền hạn và nghĩa vụ của công ty TNHH 1 thành viên
  2. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài
  3. Sự cần thiết của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại nước ngoài
  4. Vai trò của việc đăng ký nhãn hiệu?
  5. Thành lập doanh nghiệp – cùng bạn khởi nghiệp
  6. Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ
  7. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh là hành vi nào
  8. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh